PRAKTISK INFORMATION

Gratis vaccination mod pneumokokker til borgere i særlig risiko

Pneumokokker er en gruppe bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom. For at beskytte sårbare borgere er vaccination mod pneumokokker gratis for alle, der er fyldt 65 år, børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko. Tilbuddet gælder til og med d. 31. december 2022. 

Ring til sekretæren og book en tid til vaccine, hvis du ønsker dette. Sygeplejerskernes tider er IKKE Tid Samme Dag.

_____________________________________________________________________

Vores tidsbestillingssystem til konsultation hos læge er ”Tid samme dag” 

Det vil sige, at du skal ringe til lægesekretæren den dag, du ønsker at komme til lægen. Du skal ringe mellem kl. 8 og 10. Det er i dette tidsrum muligt for lægesekretæren at tilbyde dig en tid samme dag. Hvis du helst vil ses af en bestemt læge, kan vi ikke love det, men vi vil gerne forsøge at opfylde ønsket. Jo tidligere på dagen du ringer, desto større er muligheden for, at du kan få en tid, der passer dig.
Du kan også bestille tid ved lægen via hjemmesiden - hver dag kl. 12.00 frigives tider til online bestilling til næste dag - og kun til én dag frem.

OBS. Tid hos sygeplejerske/sosu-ass. er IKKE Tid samme dag - disse tider kan bookes på forhånd - også via hjemmesiden. OBS! Blodprøver kan kun tages i klinikken før kl. 13.40 og vaccination foretages kun efter kl. 08.00 hos sygeplejersken.

Tid samme dag hos læge er mest velegnet til en enkelt ting, men du kan spørge til flere ting i samme konsultation. Er dine spørgsmål tidskrævende, kan de ikke altid nås i en enkelt konsultation, men så vil lægen tilbyde en ny konsultation på et senere tidspunkt.

Tid samme dag hos læge fungerer på alle hverdage, men i helt ekstraordinære tilfælde kan vi blive nødt til at prioritere patienter med akut opstået sygdom. I disse tilfælde vil du måske blive bedt om at ringe igen en anden dag. Dette kunne være i forbindelse med akut opstået sygdom hos lægerne, ved ferier eller kursus.

Du har ikke mulighed for at bestille en tid via email.

*

Tid samme dag hos læge kan ikke bestilles til nedennævnte konsultationer - Enkelte planlagte tider (*) kan bestilles via hjemmesiden:

*De tre graviditetsundersøgelser
*Børneundersøgelser
Kontrol af kroniske sygdomme: fx sukkersyge, kroniske lunge- og hjertesygdomme
Terapeutiske samtaler
Kørekortattest
*Forsikringsattester
*Visse attester til kommunen
Mindre operationer efter forudgående aftale med lægen
Anlæggelse af spiral
Indbydelse til undersøgelse for livmoderhalskræft (denne skal bookes på sygeplejersketid)
Konsultationer, hvor tolk eller pårørende er med

Du skal derfor kontakte sekretæren mellem kl. 8-13 (dog frokost kl. 12-12.30) og lave en særlig aftale.
_______________________________________________________________________________________________________

Hjemmesiden

Sådan logger du ind på laegernenyenstad.dk:

Tryk på det gule felt midt på forsiden: "LOGIN HER". Første gang du logger ind/opretter dig på hjemmesiden, skal du benytte nem-ID.

Til venstre på siden kan du oprette ny bruger eller oprette ny bruger under 15 år - udfyld felterne med dine oplysninger. Du vælger selv en adgangskode. 

Allerede oprettet? Til højre på siden kan du logge ind med nem-ID og midt på siden kan du logge ind med cpr. nr., adgangskode og sikkerhedskode, som vil blive sendt til din opgivne mailadresse. Du vælger selv fremgangsmåde.

Herefter kan du skrive til lægen (OBS! Skriv kun ang. den person, hvis cpr. nr. er oprettet), bestille/annullere tid (OBS! Bestil kun tid til den person, hvis cpr. nr. er oprettet) og bestille medicin.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Lægens telefontid
Telefonkonsultation: hverdage kl. 8-8.30: Her har du mulighed for at tale kort med din læge (Vær opmærksom på, at hvis du stadig er i kø efter kl. 8.30, vil telefonen afbrydes kl. 8.45, da lægernes konsultation starter)
Dette er IKKE til tidsbestilling.
Hvis det drejer sig om Tid samme dag eller akut opstået sygdom, skal du ringe til lægesekretæren. Kontakt lægesekretæren telefonisk mellem kl. 8-10.

Tidsbestilling
Tidsbestilling til konsultation hos klinikkens læger eller sygeplejersker sker ved henvendelse til lægesekretærerne: hverdage kl 8-10
Elektronisk tidsbestilling kan også foretages via hjemmesiden (Lægetiderne kan ses fra kl. 12.00 dagen før og bookes én dag frem. Sygeplejerske/sosu-ass. tider kan bookes længere tid frem).
Det er en fordel, hvis du fortæller om årsagen til tidsbestillingen, så vi kan afsætte passende tid til dig.

Receptfornyelse
Recepter på fast medicin kan fornyes hos lægesekretærerne: hverdage kl. 9-13.
Undtagelserne er vanedannende medicin som sovemedicin og beroligende medicin og nogle former for stærk smertestillende medicin.
Her følger vi Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer om, at receptfornyelsen skal ske ved personligt fremmøde hos lægen.

Akut opstået sygdom
Patienter med akut opstået sygdom tilbydes som udgangspunkt en tid samme dag hos én af vores læger. Hvis du har fået en tid, er der kun afsat tid til vurdering af den akutte tilstand.
Ved akut opstået sygdom eller forværring kan klinikken kontaktes på alle hverdage 8-16. Det er dog en fordel, hvis du kontakter os så tidligt på dagen som muligt.

Aftenkonsultation
Klinikken tilbyder aftenkonsultation onsdage indtil kl. 17 samt morgenkonsultation tirsdage fra kl. 7.30-8.00. Kontakt klinikken for tidsaftale på hverdage kl. 8-13.

Sygebesøg
Vi kører sygebesøg, når det er nødvendigt. Sygebesøg aftales altid med én af klinikkens læger.

Vaccinationer
Se under fanen vaccinationer.

Sundhedskortet/Sygesikringskortet
Du bedes altid medbringe og forevise dit sundhedskort ved henvendelse på klinikken, da vi bruger det til elektronisk registrering efter aftale med Sygesikringen.
I skranken findes en elektronisk kortskanner, som du kan benytte, når du kommer til klinikken. Når du har skannet dit sundhedskort, registreres det samtidig hos lægen/sygeplejersken, at du er ankommet.

Ris og ros
Er der ting, du mener vi kan gøre bedre eller anderledes, eller har du forslag til forbedringer eller forandringer, så vil vi være glade for, at du taler med os om det.

Lægevagten
Kan kontaktes hverdage efter kl. 16 og på søn- og helligdage på tlf. 70 11 07 07

________________________________________________________________________________________________________________

Privatlivspolitik for patienter

Som følge af EU´s databeskyttelsesforordning er lægeklinikken – som varetager personfølsomme oplysninger – forpligtet til at informere om vores håndtering af disse. Se nærmere nedenfor:

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Nyenstad som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Nyenstad behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Lægerne Nyenstad indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. uge til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Journalsystem Clinea
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq (bestilling af laboratorieprøver)
 • Mv.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på telefonnr. 65311158.

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne Nyenstad
Nyenstad 31
5800  Nyborg 

Dato: 28. maj 2018

___________________________________________________________________________________________

Vurdering efter tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 27. oktober 2017 vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien:

Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden

Vurderingen af behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn.

På baggrund af dette fremstod klinikken sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at kun et enkelt målepunkt ikke var opfyldt. Dette målepunkt omhandlede ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Der var forud for tilsynet iværksat og pågår fortsat relevante tiltag til at sikre opfyldelsen af målepunkterne.

Sammenfatning af fund

På baggrund af observationer, interview og journalgennemgang skal følgende fremhæves:

Der fandtes flere eksempler på at Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ikke var overholdt, uden at begrundelse for afvigelse fremgik.

Detaljerede fund kan ses i oversigten: Fund ved til synet

Henstilling

Fundene ved tilsynet giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at der er lagt en plan for behandlingen med afhængighedsskabende lægemidler, herunder med en tidshorisont for revurdering af behandlingen

Behandlingsstedet skal sikre, at patienter i behandling med opioider som hovedregel får langtidsvirkende opioider

Behandlingsstedet skal sikre, at det er specifikt begrundet i journalen, hvis patienter behandles med korttidsvirkende opioider

Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at patienter i behandling med afhængighedsskabende lægemidler får fornyet deres recepter ved personligt fremmøde

Styrelsen for Patientsikkerhed forudsætter, at behandlingsstedet opfylder ovenstående.

LÆS MERE HER:

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/almen-praksis/


___________________________________________________________________________________________

Cookiepolitik

Her kan du læse vores cookiepolitik